Tietoa lounean osakkeista
Tietoa Lounean osakkeista

Lounea Oy:ssä on yhteensä 96 390 kpl osaketta (31.12.2020). Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, kuitenkin niin, että kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä viideskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Osakkeenomistaja voi siirtää äänioikeutensa edustajalleen valtakirjalla. Vuoden 2021 alkaessa yhtiöllä oli yhteensä 18 461 osakkeenomistajaa. Verottajan määrittelemä Lounea Oy:n osakkeen vertailuarvo vuodelle 2020 on 924,58 euroa. 

Osakerekisteri

Olemme siirtyneet osakekirjattomaan käytäntöön ja ylläpidämme sähköistä osakerekisteriä osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Mikäli haluatte osakkeen sähköiseen osakerekisteriin, tulee osakekirja toimittaa meille, jolloin annamme paperisen osakekirjan sijaan osakerekisteriotteen omistuksestanne Lounea Oy:ssä.

Osakekirja on arvopaperi. Mikäli osaketta ei ole siirretty sähköiseen osakerekisteriin ja paperinen osakekirja on kadonnut, tulee osakekirja kuolettaa käräjäoikeudessa.  Jos kadonneet osakkeet myydään Lounealle, vähennetään kuoletuskulut (300 €) kauppasummasta. Lounea hoitaa tällöin osakekirjojen kuoletuksen.

 

Osoitteenmuutokset

Pyydämme ilmoittamaan omistajan osoitteeseen tulevat muutokset, jotta omistajillemme lähetettävä posti tulee perille. Muuttuneet osoitetiedot voi ilmoittaa lomakkeella tai puhelimitse puh. 029 7070 242 tai sähköpostilla osakerekisteri@lounea.fi.

 

Osakkeen rekisteröinti ja siirtoedellytykset

Mikäli omistuksen tiedot eivät ole ajan tasalla, osakekirjat voi toimittaa osakerekisteriimme rekisteröitäväksi oikealle omistajalle. Rekisteröintiä varten tarvitaan osakekirja / osakerekisteriote, jossa on siirtomerkinnät Lounealle rekisteröidystä omistajasta uudelle omistajalle asti. Vanhan omistajan tulee tehdä henkilökohtaisesti osakekirjaan siirtomerkintä uudelle omistajalle.

Jos osakkeen siirtyminen ei käy ilmi osakekirjasta, on liitteenä oltava kirjallinen selvitys, josta omistuksen siirtyminen selviää. Selvityksen on perustuttava virallisiin asiakirjoihin. Tällainen selvitys voi olla esim. perukirja ja lainvoiman saavuttanut perinnönjakokirja, josta käy selvästi ilmi osakkeen siirtyminen uudelle omistajalle. Siirtoon tarvittavat asiakirjat joudutaan tarkistamaan ja selvittämään tapauskohtaisesti. Verotoimiston varainsiirtoverolaskelma ja -kuitti tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.

Osakkeen omistuksen siirtyminen määräytyy velkakirjalain 2 luvun 13§:n mukaan: omistajalla oltava osakekirja / osakerekisteriote hallussaan ja osakekirjassa / osarekisteriotteessa on oltava viimeksi rekisteröidystä osakkeen luovutuksesta alkava ja merkintää pyytävään asti ulottuva katkeamaton, häneen asti ulottuva kirjallinen luovutussarja eli ns. katkeamaton siirtosarja.

Siirtäjän allekirjoituksen on oltava selvä tai siinä on oltava nimen selvennys.

Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko siirtosarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla. Siirtosarjan aukkoa täydentävistä asiakirjoista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osakkeen siirtyminen. Mikäli asiakirjat ovat tulkinnanvaraisia, on Lounealle esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi, ettei kukaan, jolla voisi olla oikeus osakkeeseen, esitä vaatimuksia koskien ko. osaketta, koska Lounea on vastuussa siitä, että kaikki seikat koskien omistusoikeutta on selvitetty ennen siirron rekisteröimistä. On suositeltavaa rekisteröidä osake omistajalle mahdollisimman nopeasti, koska tarvittavat asiakirjat voivat kadota ja myöhemmin niiden hankkiminen voi olla vaikeaa.

 

Usein kysyttyä

Olen perinyt Lounean osakkeita ja haluaisin rekisteröidä ne itselleni. Mitä teen?

Rekisteröintiä varten tarvitset alkuperäisen osakekirjan, kopion perukirjasta ja/tai perinnönjakokirjasta. Näiden asiakirjojen perusteella käy ilmi omistussuhteen muutos.

 

Haluaisin myydä omistamiani Lounean osakkeita. Mitä teen?

Tarvitset osakauppaa varten alkuperäisen osakekirjan sekä kauppakirjan. Mikäli osakekaupan tekee perikunta, tulee kauppakirjassa olla kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset tai kaikilta osakkailta tulee olla valtakirja. Valtakirjapohja löytyy nettisivuiltamme Valtakirjapohja.

Lounea ostaa omia osakkeitaan, kauppakirjapohjat ja lisätiedot löytyvät Ostamme omia osakkeitamme.

 

Mistä tiedän onko osakekirjani sähköisessä muodossa?

Mikäli haluatte osakkeen sähköiseen osakerekisteriin, tulee osakekirja toimittaa meille, jolloin annamme paperisen osakekirjan sijaan osakerekisteriotteen. Asian voi varmistaa osakerekisteristämme puh. 029 7070 242 tai osakerekisteri@lounea.fi.

 

Olen kadottanut alkuperäisen osakekirjan. Mitä teen?

Mikäli osaketta ei ole siirretty sähköiseen osakerekisteriin ja paperinen osakekirja on kadonnut, tulee osakekirja kuolettaa käräjäoikeudessa.

 

Mistä saan valtakirjan osakkeiden myyntiä varten?

Valtakirjapohja löytyy nettisivuiltamme Valtakirjapohja.

 

Tilinumeroni on muuttunut, miten ilmoitan uuden tilin osinkoja varten?

Muuttuneet tilitiedot voit ilmoittaa meille tästä linkistä.

 

Osoitteeni on muuttunut, miten ilmoitan uudet tiedot?

Uuden osoitteesi voit ilmoittaa meille tästä linkistä.