Lounean, Salon kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyösopimus

Lounea, Salon kaupunki sekä urheiluseurat Salon Vilpas Koripallo ry, LP Viesti Salo ry, Salon Viesti ry, Salon Kiekkohait ry, Salon Palloilijat ry / jalkapallo ja taitoluistelu, Salon Vilpas ry / yleisurheilu, Salon Uimarit ry ja Angelniemen Ankkuri ry ovat sopineet yhteistyösopimuksesta.

Sopimuksen tarkoituksena on käynnistää Salon kaupungin, Lounean sekä urheiluseurojen koko kaupungin kattava nuorten liikuntaa edistävä yhteiskuntavastuukampanja. Lounean tavoitteena on kampanjan avulla palauttaa osa siitä hyvästä, jota sen liiketoiminta tuottaa, alueidensa hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämiseksi. Yhteistyösopimuksella seurat toteuttavat Lounean tuella lajivalmennusta yläkouluikäisille nuorille salolaisten urheiluseurojen järjestämänä toimintana ja edistävät nuorten liikkumista Salossa.


LOUNEAN HYÖDYT JA VELVOITTEET

Lounean tarkoitus on yhteiskuntavastuukampanjalla palauttaa osa siitä hyvästä, jota se liiketoiminnallaan saa aikaiseksi, alueidensa hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämiseksi. Kampanjan tarkoitus on lisätä Lounean tunnettuutta sekä tuoda esiin Lounean yhteiskuntavastuutoimintaa, jota jo panostus Salon IOT Campukseenkin oli. Tarkoituksena on Salon kiinnostavuuden, elinvoiman ja asukasmäärään kasvattaminen, joka sinällään lisää myös Lounean potentiaalisen asiakasmäärän kasvua. Toiminnan tarkoitus on hyödyttää sekä kaupunkia että kaikkia siellä toimivia tahoja ja yhdistyksiä.

Lounea sitoutuu sponsoroimaan seurojen toteuttamaa yläkoululaisten lajivalmennusta vuosittain yhteensä 10 000 eurolla (60 000 e sopimuskauden aikana). Lounea sopii yhteistyössä mukana olevien seurojen kanssa tukisumman jakamisesta. Lounea, seurat ja kaupunki kokoontuvat vuosittain läpikäymään yhteistyön onnistumista ja tulevan vuoden suunnitelmia.


KAUPUNGIN HYÖDYT JA VELVOITTEET

Salon kaupungin tulevan kaupunkistrategian keskiössä ovat kasvu ja hyvinvointi. Kaupunki saa yhteiskuntavastuukampanjan myötä myönteistä näkyvyyttä ja konkreettista markkinahyötyä sekä hyvinvoinnin kehittämisen ja nuorten liikuttamisen kautta tulevaa hyötyä. Keskeisten urheiluseurojen kehittyminen valtakunnallisesti merkittävinä toimijoina sekä kaupungille merkittävän yhtiön tilanteen kehittämisen edistäminen elinkeinoelämässä, ovat myös Kaupungin etu.

Kaupunki antaa kaupungin tilat lajivalmennukseen seuroille maksutta ottaen kuitenkin ensisijaisesti huomioon koulujen ja päiväkotien liikuntatilojen tarpeet opetussuunnitelman kannalta. 7. luokkalaisten oppilaiden on lukuvuonna 2018 - 2019 mahdollista osallistua kahtena aamuna lajivalmennukseen ennen klo 9:ää. Lajivalmennukseen osallistuvat kartoitetaan 6. luokan keväällä. 8. - 9. luokkalaisten on mahdollista osallistua lajivalmennukseen aamuisin sopimalla asiasta erikseen rehtorin kanssa. Tulevina lukuvuosina mahdollistetaan vähintään yhtenä aamuna lajiharjoitteluun osallistumien vuosiluokilla 7. - 9.

Lajivalmennukseen osallistuvien oppilaiden koulukuljetuksista vastaavat oppilaiden huoltajat. Mahdollisuutta liikuntapainotteisen linjan toteuttamiseen yläkoulussa arvioidaan osana kaupungin tekemää oppimisympäristöselvitystä.


SEUROJEN HYÖDYT JA VELVOITTEET

Salolaiset urheiluseurat kehittävät pitkäjänteisesti toimintaansa, myös omaa junioritoimintaansa uudistaen. Seurojen urheilijapohja koostuu salolaisista liikkuvista nuorista ja seurojen toiminnan kehittäminen esim. lajivalmennuksen osalta edesauttaa nuoria jatkamaan harrastustaan Salossa ja salolaisissa urheiluseuroissa. Yhteiskuntavastuukampanjan osana Lounea tukee seurojen lajivalmennusta rahallisesti vuosittain.

Seurat sitoutuvat 7-luokkalaisten lajivalmennuksen aloittamiseen syksyllä 2018. Lajivalmennus laajenee koskemaan 8-luokkalaisia syksystä 2019 ja vuonna 2020 lajivalmennus on mahdollista kaikille yläkoululaisille. Mikäli seura jo nykyisellään järjestää lajivalmennusta kaikilla tai useammilla luokka-asteilla, sitä voidaan jatkaa.

Valmennuksesta sekä sen kustannuksista vastaavat salolaiset urheiluseurat. Lajivalmennuksen toteuttamistavoista sovitaan seurojen ja kaupungin kesken. Lajivalmennus voi toteutua myös seurojen yhteistyönä. Lajivalmennuksen tulee olla laadukasta ja eri lajiliittojen nuorten valmennuksesta antamien suositusten mukaista.

Sopimusseurat sitoutuvat yhteisesti tuottamaan Lounean kanssa yhdessä määritellyllä tavalla erilaisiin tarkoituksiin tarkoitettuja videosisältöjä, n. 8 - 10 kertaa vuodessa. Seurat sitoutuvat yhteiskuntavastuukampanjan puitteissa tuotettavan materiaalin jakeluun ja julkaisuun ilman erillisiä kustannuksia. Seurat sitoutuvat myös pyytämään julkaisuun tarvittavat luvat oppilaiden vanhemmilta.


Lisätietoja:
Veli-Matti Viitanen
Toimitusjohtaja
Lounea Oy
veli-matti.viitanen@lounea.fi
puh. 050 1526