Omistajan vaihtuessa

Osakkeen rekisteröinti

Mikäli omistuksen tiedot eivät ole ajan tasalla, osakekirjat voi toimittaa osakerekisteriimme rekisteröitäväksi oikealle omistajalle. Rekisteröintiä varten tarvitaan osakekirja / osakerekisteriote, jossa on siirtomerkinnät Lounealle rekisteröidystä omistajasta uudelle omistajalle asti. Vanhan omistajan tulee tehdä henkilökohtaisesti osakekirjaan siirtomerkintä uudelle omistajalle.

Jos osakkeen siirtyminen ei käy ilmi osakekirjasta, on liitteenä oltava kirjallinen selvitys, josta omistuksen siirtyminen selviää. Selvityksen on perustuttava virallisiin asiakirjoihin. Tällainen selvitys voi olla esim. perukirja ja lainvoiman saavuttanut perinnönjakokirja, josta käy selvästi ilmi osakkeen siirtyminen uudelle omistajalle. Siirtoon tarvittavat asiakirjat joudutaan tarkistamaan ja selvittämään tapauskohtaisesti. Verotoimiston varainsiirtoverolaskelma ja -kuitti tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.

Osakkeen siirtoedellytykset

Osakkeen omistuksen siirtyminen määräytyy velkakirjalain 2 luvun 13§:n mukaan: omistajalla oltava osakekirja / osakerekisteriote hallussaan ja osakekirjassa / osarekisteriotteessa on oltava viimeksi rekisteröidystä osakkeen luovutuksesta alkava ja merkintää pyytävään asti ulottuva katkeamaton, häneen asti ulottuva kirjallinen luovutussarja eli ns. katkeamaton siirtosarja.

Siirtäjän allekirjoituksen on oltava selvä tai siinä on oltava nimen selvennys.

Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko siirtosarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla. Siirtosarjan aukkoa täydentävistä asiakirjoista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osakkeen siirtyminen. Mikäli asiakirjat ovat tulkinnanvaraisia, on Lounealle esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi ettei kukaan, jolla voisi olla oikeus osakkeeseen, esitä vaatimuksia koskien ko. osaketta, koska Lounea on vastuussa siitä, että kaikki seikat koskien omistusoikeutta on selvitetty ennen siirron rekisteröimistä. On suositeltavaa rekisteröidä osake omistajalle mahdollisimman nopeasti, koska tarvittavat asiakirjat voivat kadota ja myöhemmin niiden hankkiminen voi olla vaikeaa.